> Empleo público > Proceso selectivo para a provisión do posto de Xerente do Consorcio Provincial de Lugo Para a Prestación do Servizo Contra Incendios e Salvamento. 2ª convocatoria (13-3-2017)

Proceso selectivo para la creación de una bolsa de empleo temporal de bombero-conductor (10-07-2020)

Oferta de Empleo Público 2020

Proceso selectivo de personal funcionario para la provisión, en propiedad, de dos plazas de administrativo/a del Consorcio Provincial de Lugo para a Prestación do Servizo contra Incendios e Salvamento

Proceso selectivo de personal laboral para la provisión de una plaza de coodinador/a de parques para prestar servicios en el Consorcio Provincial de Lugo para a Prestación do Servizo contra Incendios e Salvamento

Proceso selectivo de persoal funcionario interino para ocupar provisionalmente unha praza/posto/emprego de administrativo de xestión económico-administrativa do Consorcio Provincial de Lugo para a Prestación do Servizo contra Incendios e Salvamento (04-02-2019)

Proceso selectivo para la creación de una bolsa de empleo temporal de bombero-conductor (09-04-2019)

Proceso selectivo para a provisión do posto de Xerente do Consorcio Provincial de Lugo Para a Prestación do Servizo Contra Incendios e Salvamento. 2ª convocatoria (13-3-2017)

Proceso selectivo para a provisión do posto de Xerente do Consorcio Provincial de Lugo Para a Prestación do Servizo Contra Incendios e Salvamento. 1ª convocatoria (26-9-2016)

13/03/2017
1.Modelo de solicitude

13/03/2017
2.Bases reguladoras do proceso de selección

13/03/2017
3.Anuncio de rectificación de erros nas bases de selección do Xerente do Consorcio

13/03/2017
4.Anuncio do B.O.P de Lugo de data 13-3-2017. Declaración de deserto do procedemento e apertura de nova convocatoria

29/05/2017
5.Publicación da nova lista provisional de admitidos/as e excluídos/as e o nomeamento e citación do Tribunal cualificador

05/06/2017
6.Publicación da nova lista definitiva de admitidos/as e excluídos/as

30/06/2017
7.Resultado valoración de méritos e proxecto directivo. 1ª fase

06/07/2017
8.Acordo do Tribunal Cualificador en relación ás reclamacións presentadas na 1ª fase do procedemento de selección

21/07/2017
9.Resolución das reclamacións presentadas na 1ª fase do procedemento de selección

11/09/2017
10. Citación para a realización da 2ª fase do procedemento de selección do Xerente do Consorcio. Proba teórica

15/09/2017
11.Resultado da proba teórica (2ª fase) e citación para a realización da entrevista persoal (3ª fase)

15/09/2017
12.Folla de respostas correctas da proba teórica (2ª fase)

21/09/2017
13.Resolución das reclamacións presentadas na 2ª fase do procedemento de selección (proba teórica)

21/09/2017
14.Resultado da entrevista persoal (3ª fase) e citación para a realización da proba de galego (4ª fase)

03/10/2017
15. Resultado da proba de galego (4ª fase), cualificacións finais e proposta do tribunal

13/01/2018
16. Nomeamento do posto de Xerente do Consorcio Provincial de Lugo para a Prestación do Servizo Contra Incendios e Salvamento

Consorcio Provincial contra Incendios y Salvamento de Lugo